فرم ثبت نام متقاضیان در سامانه تسهیلات بانکی وزارت جهاد کشاورزی

* ثبت درخواست به معنای تایید درخواست شما توسط کارشناسان محترم سازمان جهاد کشاورزی نمی باشد.

* لطفا از طریق سامانه وضعیت طرح درخواستی خود را پیگیری نموده و از نتیجه درخواست آگاه شوید.

* پر کردن کلیه فیلدهایی که با علامت ستاره قرمز مشخص شده است الزامیست.

مشخصات عمومی مجری
اطلاعات مجری حقیقی
اطلاعات مجری حقوقی
مشخصات طرح
مشخصات کلی محل اجرای طرح
اعتبارات
اشتغال زایی
مجوزها
مدارک عمومی
jpeg/png/tiff/pdf/doc/docx/xlsx/xls
jpeg/png/tiff/pdf/doc/docx/xlsx/xls
jpeg/png/tiff/pdf/doc/docx/xlsx/xls
مدارک اختصاصی
jpeg/png/tiff/pdf/doc/docx/xlsx/xls
jpeg/png/tiff/pdf/doc/docx/xlsx/xls
jpeg/png/tiff/pdf/doc/docx/xlsx/xlsمتن بالا را در زیر وارد کنید