محورها و شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران میانی

توجه : تکمیل فرم نیازمند مطالعه دقیق این مصوبات می باشد تصمیم نامه شماره 4235/44327 تاریخ 14/1/ 1389، دستورالعمل شماره 27911/200 تاریخ 28/5/1389 بخشنامه شماره 43512/200 تاریخ 22/8/1388 ، تصویبنامه شماره 664/206 تاریخ 22/12/1390 بخشنامه شماره 55588/200 تاریخ 27/10/1389 ، آیین نامه شماره 231227/ت 43915 ک تاریخ 21/11/1388 ، بخشنامه شماره 14593/200 توجه تاریخ 21/2/1388 ، تصویبنامه شماره 76294/ت 36095 هـ تاریخ 10/3/1388 و دستور العمل تکمیل همین فرمها

- محورهای ارزیابی برگرفته از برنامه های عملیاتی سالانه دستگاه می باشد .

- اهداف عملیاتی هر یک از واحدها تبدیل به شاخص های قابل سنجش درخصوص هر یک از کارکنان می شود . بدیهی است درخصوص هر یک از کارمندان ، شاخصها متفاوت خواهد بود

- امتیاز مکتسبه هر یک از شاخص های با این فرمول محاسبه می شود :  سقف امتیاز × عملکرد

                                                                                                                    هدف مورد انتظار

- امتیاز دهی شاخص های اختصاصی منوط به تکمیل ستون « تحلیل عملکرد » می باشد

- مدیران و کارمندانی که بیش از 24 سال سابقه داشته و نسبت به جمع آوری و مستند سازی تجربیات خود در قالب ، مقاله ، کتاب ، جزوه ، پایان نامه و ...... اقدام نمایند ، براساس کیفیت اقدام امتیاز دهی می گردد.

مشخصات عمومی
شاخص های اختصاصی
شاخص های عمومیمتن بالا را در زیر وارد کنید