خدمات

اخبار

تجهيز و نوسازي اراضي زير سدهاي مخزني و بندهاي انحرافي مستقل  13021190101
تائيديه بلامانع بودن احداث واحد باغ مادري و کشت بافت گياهي به موسسه ثبت و گواهي بذر و نهال  13021185104
طراحي و اجراي سامانه‌هاي نوين آبياري  13021190100
صدور مجوزها و پروانه هاي دامپروري صنعتي و نيمه صنعتي  13021182103
تائيديه واردات و صادرات محصولات باغي  13021185102
ايجاد مزارع الگويي (توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)
صدور شناسه و شناسنامه دام 13021182102
مجوز احداث گیاهان دارویی 13021185101
صدور شناسنامه زنبورداری 13021182101
توزيع بذر محصولات زراعي (توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)